سامانه رسیدگی به تخلفات اداری

جمعیت هلال احمر

دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

فرم درخواست رسیدگی از دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

در حال بارگذاری
مشخصات درخواست کننده(شاکی):
کارمند یا مدیر ذیربط (طرف شکایت):
توضیحات
به استناد ماده 15 آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 18 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، هیاتهای بدوی و تجدید نظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص(اعم از ارباب رجوع،مردم یا کارمندان)، مدیران و ... شروع به رسیدگی می کنند.
رسیدگی به درخواست مستلزم درج اطلاعات کامل و رعایت موارد زیر است:
نام، نام خانوادگی، نشانی و تلفن تماس درخواست کننده
موضوع و متن درخواست بایستی صریح و خوانا بوده
مدارک و مستندات مورد اشاره ضمیمه شود.
مسئولیت قانونی طرح هرگونه مطالب کذب، خلاف عفت عمومی و اخلاق حسنه، بر عهده درخواست کننده است.

فرم اعتبار سنجی