سامانه رسیدگی به تخلفات اداری

در حال بارگذاری
مشخصات درخواست کننده(شاکی):
کارمند یا مدیر ذیربط (طرف شکایت):
توضیحات
به استناد ماده 15 آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 18 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، هیاتهای بدوی و تجدید نظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص(اعم از ارباب رجوع،مردم یا کارمندان)، مدیران و ... شروع به رسیدگی می کنند.
رسیدگی به درخواست مستلزم درج اطلاعات کامل و رعایت موارد زیر است:
نام، نام خانوادگی، نشانی و تلفن تماس درخواست کننده
موضوع و متن درخواست بایستی صریح و خوانا بوده
مدارک و مستندات مورد اشاره ضمیمه شود.
مسئولیت قانونی طرح هرگونه مطالب کذب، خلاف عفت عمومی و اخلاق حسنه، بر عهده درخواست کننده است.

فرم اعتبار سنجی